PROPIETAT DEL LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT

RITA UDINA · RESTAURACIÓ D’OBRA GRÀFICA (d’ara endavant, RITA UDINA), amb nIF 36521054K, domiciliada al carrer de Sant Pere, 24, baix, 08330 PREMIÀDE MAR (BARCELONA), informa els usuaris de les condicions d’accés i d’ús del lloc web http://www.ritaudina.com, del qual és titular.

L’accés a qualsevol pàgina web titularitat de RITA UDINA i el seu ús comporten l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús de les pàgines web que RITA UDINA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

Quan l’usuari accedeix a les pàgines web de RITA UDINA confirma haver llegit aquest avís legal.

 

COPYRIGHT

Les pàgines web de RITA UDINA es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de RITA UDINA, excepte els continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hiperenllaços.

En cap cas el fet que els usuaris accedeixin a les pàgines web de RITA UDINA, o les utilitzin, es pot considerar com a concessió de llicència d’ús o dret a cap actiu de RITA UDINA o dels seus autors legítims i, per tant, no implica cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a RITA UDINA l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts de les seves pàgines web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de RITA UDINA o de l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de RITA UDINA donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Compartir IGUAL mencionant l’AUTORA i l’ENLLAÇ.

L’accés, navegació i ús de la pàgina web ritaudina.com és responsabilitat de l’usuari, de manera que aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. L’usuari es compromet a realitzar la descàrrega i ús de qualsevol dels continguts de ritaudina.com de manera que no infringeixin la política de la pàgina web respecte a Propietat Intel·lectual, llevat que hi hagi una autorització expressa per part de Rita Udina, d’utilitzar aquests continguts.

Tots els drets d’autor i de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web ritaudina.com (incloent, entre altres, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics, textos, arxius de text, àudio i vídeo) són propietat de RITA UDINA o han estat obtingudes les preceptives autoritzacions per a la utilització d’aquests continguts i per a la seva inclusió a la pàgina web, pel que està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de RITA UDINA. S’autoritza als usuaris del lloc web a utilitzar els continguts de la pàgina web única i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol reproducció, comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius; així com la seva modificació (especialment el retallat o eliminació de marques d’aigua), alteració o descompilació.
Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés de la titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada presumpta autorització.

La divulgació total o parcial dels continguts propietat intel·lectual de la RITA UDINA es permetrà, si és per a altres fins que no siguin comercials, sempre que:

  • Se sol·liciti prèviament i s’obtingui resposta positiva.
  • S’inclogui un enllaç visible a la font original d’aquests continguts.
  • S’indiqui clarament si el text és verbatim, s’ha tallat, o s’ha modificat.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció del contingut a drets d’autor així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els mateixos.

A això ens referim quan emprem aquest símbol:Compartir IGUAL citant AUTORA i ENLLAÇ

 

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els usuaris accedeixen a aquestes pàgines web sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-les segons les lleis i els usos de trànsit. Per tant, hauran de respondre davant RITA UDINA o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a les pàgines web de RITA UDINA com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin són responsabilitat exclusiva dels usuaris. RITA UDINA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

RITA UDINA no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari i/o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de RITA UDINA o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

RITA UDINA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió d’enllaços o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hiperenllaços. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre RITA UDINA i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o dels serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, RITA UDINA no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

 

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

RITA UDINA no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud de la informació o dels serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

RITA UDINA es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o de les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

RITA UDINA, com a titular del seu lloc web, informa els usuaris que no recull dades personals dels usuaris.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de RITA UDINA es regeixen per la legislació espanyola. RITA UDINA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de RITA UDINA es considerarà cedida a RITA UDINA a títol gratuït.

Per a qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, els usuaris es poden posar en contacte amb RITA UDINA a través de la pàgina web www.ritaudina.com/contacte.

PROPIETAT DEL LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT

RITA UDINA · RESTAURACIÓ D’OBRA GRÀFICA (d’ara endavant, RITA UDINA), amb nIF 36521054K, domiciliada al carrer de Sant Pere, 24, baix, 08330 PREMIÀDE MAR (BARCELONA), informa els usuaris de les condicions d’accés i d’ús del lloc web http://www.ritaudina.com, del qual és titular.

L’accés a qualsevol pàgina web titularitat de RITA UDINA i el seu ús comporten l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús de les pàgines web que RITA UDINA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

Quan l’usuari accedeix a les pàgines web de RITA UDINA confirma haver llegit aquest avís legal.

 

COPYRIGHT

Les pàgines web de RITA UDINA es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de RITA UDINA, excepte els continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hiperenllaços.

En cap cas el fet que els usuaris accedeixin a les pàgines web de RITA UDINA, o les utilitzin, es pot considerar com a concessió de llicència d’ús o dret a cap actiu de RITA UDINA o dels seus autors legítims i, per tant, no implica cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a RITA UDINA l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts de les seves pàgines web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de RITA UDINA o de l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de RITA UDINA donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Compartir IGUAL mencionant l’AUTORA i l’ENLLAÇ.

L’accés, navegació i ús de la pàgina web ritaudina.com és responsabilitat de l’usuari, de manera que aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. L’usuari es compromet a realitzar la descàrrega i ús de qualsevol dels continguts de ritaudina.com de manera que no infringeixin la política de la pàgina web respecte a Propietat Intel·lectual, llevat que hi hagi una autorització expressa per part de Rita Udina, d’utilitzar aquests continguts.

Tots els drets d’autor i de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web ritaudina.com (incloent, entre altres, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics, textos, arxius de text, àudio i vídeo) són propietat de RITA UDINA o han estat obtingudes les preceptives autoritzacions per a la utilització d’aquests continguts i per a la seva inclusió a la pàgina web, pel que està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de RITA UDINA. S’autoritza als usuaris del lloc web a utilitzar els continguts de la pàgina web única i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol reproducció, comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius; així com la seva modificació (especialment el retallat o eliminació de marques d’aigua), alteració o descompilació.
Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés de la titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada presumpta autorització.

La divulgació total o parcial dels continguts propietat intel·lectual de la RITA UDINA es permetrà, si és per a altres fins que no siguin comercials, sempre que:

  • Se sol·liciti prèviament i s’obtingui resposta positiva.
  • S’inclogui un enllaç visible a la font original d’aquests continguts.
  • S’indiqui clarament si el text és verbatim, s’ha tallat, o s’ha modificat.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció del contingut a drets d’autor així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els mateixos.

A això ens referim quan emprem aquest símbol:Compartir IGUAL citant AUTORA i ENLLAÇ

 

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els usuaris accedeixen a aquestes pàgines web sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-les segons les lleis i els usos de trànsit. Per tant, hauran de respondre davant RITA UDINA o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a les pàgines web de RITA UDINA com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin són responsabilitat exclusiva dels usuaris. RITA UDINA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

RITA UDINA no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari i/o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de RITA UDINA o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

RITA UDINA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió d’enllaços o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hiperenllaços. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre RITA UDINA i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o dels serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, RITA UDINA no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

 

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

RITA UDINA no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud de la informació o dels serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

RITA UDINA es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o de les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

RITA UDINA, com a titular del seu lloc web, informa els usuaris que no recull dades personals dels usuaris.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de RITA UDINA es regeixen per la legislació espanyola. RITA UDINA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de RITA UDINA es considerarà cedida a RITA UDINA a títol gratuït.

Per a qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, els usuaris es poden posar en contacte amb RITA UDINA a través de la pàgina web www.ritaudina.com/contacte.

PROPIETAT DEL LLOC WEB I EL SEU CONTINGUT

RITA UDINA · RESTAURACIÓ D’OBRA GRÀFICA (d’ara endavant, RITA UDINA), amb nIF 36521054K, domiciliada al carrer de Sant Pere, 24, baix, 08330 PREMIÀDE MAR (BARCELONA), informa els usuaris de les condicions d’accés i d’ús del lloc web http://www.ritaudina.com, del qual és titular.

L’accés a qualsevol pàgina web titularitat de RITA UDINA i el seu ús comporten l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari d’aquestes condicions generals d’accés i ús vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi. Aquestes condicions generals, per tant, regulen l’accés i l’ús de les pàgines web que RITA UDINA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.

Quan l’usuari accedeix a les pàgines web de RITA UDINA confirma haver llegit aquest avís legal.

 

COPYRIGHT

Les pàgines web de RITA UDINA es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegides per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tota la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, entre d’altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades i tots els elements continguts, són titularitat de RITA UDINA, excepte els continguts que pertanyen a tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant hiperenllaços.

En cap cas el fet que els usuaris accedeixin a les pàgines web de RITA UDINA, o les utilitzin, es pot considerar com a concessió de llicència d’ús o dret a cap actiu de RITA UDINA o dels seus autors legítims i, per tant, no implica cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Correspon a RITA UDINA l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels continguts de les seves pàgines web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida qualsevol reproducció, còpia, distribució, transformació, publicació i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, així com amb el seu disseny i la selecció i el model de presentació dels materials que incloguin, per a qualsevol finalitat i amb qualsevol mitjà utilitzat, sense l’autorització expressa de RITA UDINA o de l’autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda a les pàgines web de RITA UDINA, la modificació o supressió de dades, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de RITA UDINA donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment.

Compartir IGUAL mencionant l’AUTORA i l’ENLLAÇ.

L’accés, navegació i ús de la pàgina web ritaudina.com és responsabilitat de l’usuari, de manera que aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. L’usuari es compromet a realitzar la descàrrega i ús de qualsevol dels continguts de ritaudina.com de manera que no infringeixin la política de la pàgina web respecte a Propietat Intel·lectual, llevat que hi hagi una autorització expressa per part de Rita Udina, d’utilitzar aquests continguts.

Tots els drets d’autor i de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web ritaudina.com (incloent, entre altres, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics, textos, arxius de text, àudio i vídeo) són propietat de RITA UDINA o han estat obtingudes les preceptives autoritzacions per a la utilització d’aquests continguts i per a la seva inclusió a la pàgina web, pel que està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de RITA UDINA. S’autoritza als usuaris del lloc web a utilitzar els continguts de la pàgina web única i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol reproducció, comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius; així com la seva modificació (especialment el retallat o eliminació de marques d’aigua), alteració o descompilació.
Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés de la titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada presumpta autorització.

La divulgació total o parcial dels continguts propietat intel·lectual de la RITA UDINA es permetrà, si és per a altres fins que no siguin comercials, sempre que:

  • Se sol·liciti prèviament i s’obtingui resposta positiva.
  • S’inclogui un enllaç visible a la font original d’aquests continguts.
  • S’indiqui clarament si el text és verbatim, s’ha tallat, o s’ha modificat.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció del contingut a drets d’autor així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que poguessin estar inclosos en els mateixos.

A això ens referim quan emprem aquest símbol:Compartir IGUAL citant AUTORA i ENLLAÇ

 

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els usuaris accedeixen a aquestes pàgines web sota el seu propi risc i, en accedir-hi, accepten utilitzar-les segons les lleis i els usos de trànsit. Per tant, hauran de respondre davant RITA UDINA o altres empreses per qualsevol dany que pugui haver estat produït com a resultat d’un incompliment d’aquestes obligacions.

Tant l’accés a les pàgines web de RITA UDINA com l’ús que es pugui fer de la informació que continguin són responsabilitat exclusiva dels usuaris. RITA UDINA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés a aquesta informació o del seu ús.

RITA UDINA no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar al sistema informàtic de l’usuari i/o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats com a conseqüència de l’accés a les pàgines web de RITA UDINA o de l’ús d’informació o d’aplicacions que continguin.

RITA UDINA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió d’enllaços o els continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència als seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs als hiperenllaços. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre RITA UDINA i el propietari de la pàgina web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o dels serveis que s’hi ofereixin. Així mateix, RITA UDINA no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l’usuari, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari derivats de l’accés a aquests enllaços de tercers.

 

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL

RITA UDINA no garanteix la idoneïtat, la fiabilitat, la disponibilitat, l’oportunitat o l’exactitud de la informació o dels serveis continguts en les seves pàgines web, que es podran actualitzar, modificar o eliminar sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

RITA UDINA es reserva, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a les seves pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les pàgines, dels serveis o de les informacions ofertes, de la seva presentació o localització, i de les condicions generals d’accés i ús.

 

PROTECCIÓ DE DADES

RITA UDINA, com a titular del seu lloc web, informa els usuaris que no recull dades personals dels usuaris.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de RITA UDINA es regeixen per la legislació espanyola. RITA UDINA i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi a les pàgines web de RITA UDINA es considerarà cedida a RITA UDINA a títol gratuït.

Per a qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, els usuaris es poden posar en contacte amb RITA UDINA a través de la pàgina web www.ritaudina.com/contacte.